skip to content

Cele polityki jakości

  1. Analiza szans i zagrożeń związanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej o nowe Państwa Członkowskie.
  2. Wdrożenie kompleksowego programu obsługi klienta.
  3. Zastosowanie najnowszych technologii informatycznych w świadczeniu usług klientom.
  4. Wprowadzenie nowego systemu motywacji pracowników firmy.
  5. Zapewnienie większego zaangażowania pracowników w wykonywanie swoich zadań poprzez uproszczenie procedur administracyjnych.
  6. Wdrożenie procedury selekcyjnej i analizy wstępnej dla nowego systemu informatycznego firmy.
  7. Zapewnienie płynnego i pozytywnego przebiegu kontroli ksiąg rachunkowych.

Cele polityki jakości, Skrivanek